מגבות רחצה ומגבות חוף

מיותרלצייןכילרובהאנשיםקייםהזיכרוןהמתוקהמתלווהאלביקורבמלוןיוקרתיומפנק, צימרבוטיקמרהיבאולחילופיןספאמפואר

בופינקואותםבמגבותגוףענקיותויוקרתיותבמיוחדשכן, מידבסיוםהחופשה,
אחדהזכרונותהבולטיםביותרשנשאריםהואשלאותןהמגבותשהיובחדרהאמבטיה, ולאחרמכןלאפעםעולהלראשנוהמחשבה
כיצדניתןלהשיגמגבותרחצהאיכותיותומפנקותכמובצימראווהמלון? כאלהשכיףלהתעטףבהןגםלאחרהאמבטיהעצמה?
ובכן, עלמנתלעשותלכםקצתסדרבנושאולוודאכיאתםאכןניחניםבפניבחירהמוצלחתומדויקתיותרשתענהעלהצרכיםהאישייםשלכם,
ריכזנועבורכםלמאמרהבאאתכלהדבריםשתצטרכולדעתטרםהגעתכםאלמעמדהרכישה.

אזאיךבעצםבוחריםבמגבותרחצהאיכותיות?

אזיצאתםלחיפושיםאחרהמגבתהאידיאלית, הגעתםאלהחנותוהתחלתםלמששאתהמגבותהשונותשישלחנותלהציע.
זאתבעודכימרביתהסיכוייםשהבחירהשלכםתבואלידיביטויבמגבותשיהיורכותיותרויתלוואלתחושתהמגעהאידיאלית.
ברובהמקרים, אותןמגבותשתתקלובהןבחנותיהיועבותבמיוחדוישדרותחושתאיכותבצורהמיידית.
אךיחדעםזאת, בחלקמהמקריםצפויהאכזבהמשמעותיתלאחריהכביסהשלהמגבתלראשונה,
הרכותעשויהלהיעלםכלאהייתהוכעת, כלאשרנותרלכםהואמגבתקשהומחוספסתשלאמעניקהתמורההולמתעבורההשקעה
הכספיתשלכם. אזאיךנמנעיםמלהגיעלמצבשכזה?
ובכן, ישנםמספרפרמטריםשיהיהעליכםלקחתבחשבון:

עלויות המגבות  –

מיותרלצייןכיענייןהעלויותהואפרמטרחשובבמיוחדשכן, עליכםלזכורכיעלאיכותמשלמיםולכן,
במידהואתםמעונייניםברכישתמגבותרחצהגדולותואיכותיות, יהיהעליכםלשלםסכוםגבוהיותרמאשרבעבורמגבתממוצעת.
אולם, חשובלצייןכימדוברעלמגבתאיכותיתשתשרתאתכםלאורךתקופהארוכהבמיוחד, כךשבסופושלדברתגלוכימדוברבבחירהמשתלמת.

צפיפות הבד של מגבות –

דברנוסףשישלקחתבחשבוןטרםמעמדהבחירההסופייהיהרמתהצפיפותשכן, ככלשהאריגהתהיהצפופהיותר,
כךלמעשהתוכלולהיותבטוחיםכימדוברעלמגבתרחצהאיכותיתיותר. הספיגהנוצרתבעזרתמקסוםפניהשטחשלהמגבת.
זאתבעודכימגבותאיכותיותיהיוארוגותבשיטהייחודית, שיטההמתלווהאללולאותצפופותוארוכותבמיוחדמשניצדיהמגבת.
כךלמעשה, מגדיליםאתיכולתהספיגהשלמגבותגוףיוקרתיות, ממשכמואלהשראיתםבמלוןבחופשההאחרונהשלכם.
נוסףעלהאמור, חשובלוודאכיאתםבוחריםבחנותבמגבתשאיןבהפגמיםכדוגמתלולאותאוכדוריכותנהשכן, פגמיםשכאלהיעידועלהעובדהכילאבאמתמדוברעלמגבתרחצהאיכותית.

גודל  המגבת רחצה וגודל מגבות חוף  –

כאמור, כולםאוהביםמגבותגוףגדולותואפילוענקיות, כאלהשעוטפותאתהגוףהיטבלאחרהמקלחתולכן,
ההמלצהתהיהלרכושמגבותכאלוגםלאורחים, במטרהלפנקאותםבמהלךהשהייה.
אילכך, וודאוכיאתםלוקחיםבחשבוןאתהגודלשלמגבותהרחצהטרםביצועהבחירההסופית.

צבעוגוון

פרמטרנוסףיהיההצבעשלהמגבתשכן, חשובלאפחותלבדוקאתצבעהמגבתבאופןמוקפד.
זאתבעודכימגבותיוקרתיותואיכותיותלעולםלאיורידואתגווןהצבעשלהםבמהלךהכביסה. אילכך, בעתבהאתםמחפשיםאחרמגבותאיכותיות,
מוטבשתיקחובחשבוןאתאיכותהצבעיםוהגוונים. עלכן, עלהצבעיםלהיותעדיניםורכים. במידהוהמגבותצבעוניותמדי, הרישמדוברעלנתוןשצריךלעוררנורהאדומה.

משקל

עליכםלבדוקאתהמשקלשלהמגבת, במיוחדלאורהעובדהכימגבותעבותיותריהיובמרביתהמקריםמגבותאיכותיותיותר.
אילכך, בבואכםלרכושמגבותיוקרהמפנקות, וודאוכיאתםבודקיםכמההןשוקלות.

חומר גלם

ניתן לומר בצורה חד משמעית כי אחד הפרמטרים החשובים ביותר יהיה חומר הגלם שמרכיב את המגבת,
כאשר מגבות רחצה יוקרתיות ואיכותיות עשויות מסיבי כותנה ארוכים ואיכותיים. על כן, חלק משמעותי ממגבות הגוף המובילות עשויות מכותנה סרוקה. אי לכך, וודאו כי אתם רוכשים מגבות גוף העשויות מ-100% כותנה סרוקה,
כותנה כזו שסיביה עברו תהליך של הוצאת הסיבים הקצרים, במטרה להשאיר את האיכותיים בלבד.

שתפו:
אולי יעניין אותך גם...
כתוב לנו
מה בחנות?